logotyp

Vzdělávací cíle

 Vzdělávací cíle a záměry, filosofie mateřské školy

   V naší mateřské škole usilujeme o všestranný a harmonický rozvoj dětské osobnosti pestrými aktivizujícími formami, které rozvíjejí děti po stránce duševní i tělesné a uspokojování jejich potřeb. Vedeme je a motivujeme k poznávání života a světa kolem sebe, především přírody, a to v jednotlivých ročních obdobích. Tím umožňujeme dětem rozvíjet schopnost vnímat svět pomocí všech smyslů. Hledat a objevovat taje a krásy přírody, abychom vzbuzovali zájem o přírodu a probouzeli úctu k životu.

Snažíme se dětem vytvořit prostředí, které bude pro ně zdrojem jejich úspěšnosti a uspokojení. Usilujeme o to, vést každé dítě v souladu s jeho přirozeným vývojem, plynule, s přiměřenou a postupně narůstající náročností a průběžně mu zajišťovat odpovídající podporu v rozvoji a učení.

Snažíme se včas zachytit u dítěte případné problémy či nedostatky a pomoci v jejich řešení, případně intervenovat další potřebnou odbornou pomoc.
 
Usilujeme i o to, aby děti získaly návyk pracovat, byly trpělivé, tvořivé a iniciativní a dokázaly respektovat své okolí. Budeme je to učit na činnostech, které děti baví, protože mají smysl a dávají jim prostor pro vlastní rozhodování, neboť především vlastním prožitkem se dokáží nejvíce naučit.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Vzdělávání v mateřské škole vychází především z potřeb malého dítěte. Učí ho rozvíjet jeho přirozené schopnosti a smyslové vnímání. Je výsledkem dlouholetého hledání a ověřování metod vzdělávání malých dětí v předškolních zařízeních a školách, ale také v rodině. Rodiče upozorňujeme na závažnost jejich poslání, připomínáme, že láskyplným a nerepresivním přístupem k dítěti mohou kladně ovlivnit nejen život svého dítěte, ale i život celé společnosti a budoucnosti lidstva.
Spolupráci s rodiči a jejich informovanosti věnujeme velkou péči, a to formou nejen schůzek, ale především osobních pohovorů a nástěnek. Informace také naleznete zde na webových stránkách, kreré neustále aktualizujeme.

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Nadále rozvíjet péči v prevenci zdraví dětí a v rozvoji dětí talentovaných.

V našich podmínkách nebylo možné zavádět „kroužky“, jako to praktikují v některých mateřských školách. Po dobu několika let jsme ve spolupráci s plaveckou školou Medúza v Kladně zajišťovali pro děti předplaveckou výuku. Tuto aktivitu můžeme každým rokem obnovit, závisí to na zájmu rodičů a jejich dětí, na možnostech plavecké školy a jí nabízených termínech, které nesmějí narušovat režim školky, a dále i na aktuálních možnostech MŠ.

V rámci celého právního subjektu nebo i jednotlivých tříd je samozřejmostí, že zařazujeme do programu i různé kulturní akce - návštěvy divadel, koncertů, výstav i návštěvy umělců přímo ve školce, zajímavé nestandartní nové výtvarné techniky a činnosti, které se dětem líbí např.ubrousková technika, keramika, nebo sportovní akce - závody koloběžek, cvičení na míčích, tanečky, zpěv, dramatizace apod.

Rovněž pořádáme výlety (autobusem, vlakem), školky v přírodě, či akce pro rodiče a děti (lampionový průvod, společné výlety nebo zájezdy „rodiče a děti k moři“).

Nabízíme kvalitní standardní péči o všechny děti naší mateřské školy. Chceme, aby naše škola byla opravdovou dílnou lidskosti. Aby se děti vedle dovedností a znalostí naučily i celostnímu chápání, aby ve výchově a vzdělání zakotvila tolerance, smysl pro spravedlnost a obecné dobro. Abychom se všichni společně naučili novým životním i pracovním dovednostem a dokázali realizovat další vize. Právě tak si to přál již J. A. Komenský učitel národů.
____________________________________________________________________


Očekávané výstupy - co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže:

I. Dítě a jeho tělo

- pohybovat se běžným způsobem v různém prostředí (zvládat překážky, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
- koordinovat lokomoci a další polohy či pohyby, podřídit se hudbě, rytmu
- zacházet s náčiním, předměty i s drobnými pomůckami a nástroji
- vědomě přizpůsobit pohyb vzoru, pokynu
- dodržovat daná herní pravidla
- dodržovat režim (hygienu, jídlo, příjem tekutin, oblékání, aktiv. pohyb, odpočinek)
- pečovat o své věci, hračky, pomůcky
- pojmenovat části lidského těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o růstu těla a jeho vývoji a změnách
- znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
rozlišovat, co prospívá zdraví (výživa, aktiv. pohyb, zdravé prostředí, pohoda) a co mu
škodí (škodlivé látky a vlivy, nezdravé návyky a zvyklosti, nemoci, úrazy, nebezpečí hrozící v doprav. situacích, při setkání s cizími lidmi, neznámými věcmi či jevy)
- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby nalézt či jak přivolat pomoc
- chovat se v běžných situacích tak, aby neohrožovalo zdraví a pohodu svou ani druhých


II. Dítě a jeho psychika

1.Jazyk a řeč

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony
- porozumět řeči a zapamatovat si slyšené (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat je ve správných větách)aktivně používat nová slova (ptát se na slova, kterým nerozumí)
- vést rozhovor (poslouchat, nehovořit, je-li třeba, sledovat řečníka i obsah)
- sluchově rozlišovat hlásky (začáteční a koncové souhlásky ve slovech)
- zrakově vnímat a rozlišovat některé symboly, základní tvary, některá písmena a číslice, sledovat očima zleva doprava
- znát některá písmena, poznat napsané své jméno
- projevovat zájem o knížky

2. Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace,
představivost a fantazie

- pojmenovávat většinu toho, čím je obklopeno
- přemýšlet, a to, o čem přemýšlí také vyjádřit
- nacházet souvislosti, společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy
- chápat základní číselné, časové a prostorové pojmy
- ovládat svou činnost na základě sebekontroly (záměrně se soustředit a udržet pozornost, postupovat podle pokynů a instrukcí) a přizpůsobovat se situaci
- mnoho z toho, co se dozví, si úmyslně zapamatovat a podle potřeby v příslušné situaci si také vybavit
- vyjádřit své představy hrou, výtvarnou, hudební, pohybovou či dramatickou činností
- tvořit z různých materiálů s využitím různých výtvarných technik
- porozumět jednoduchým a poznatkům z přírodního, společenského i technického prostředí a vlastní sounáležitosti se světem
- zvládnout běžné nároky, které na ně okolí klade (za předpokladu, že se jeho úsilí setkává s porozuměním, úspěchem a případnou pomocí)

3. Sebepojetí, city, vůle

- odhadnout, na co stačí a co zvládne
- být aktivní bez opory rodičů
- zaujímat své osobní názory a postoje, vyjádřit souhlas i nesouhlas
- odmítnout a říci "ne" v situacích, které to vyžadují
- samostatně rozhodovat o sobě a svých činnostech a odpovídat za sebe a své jednání
- organizovat dětským způsobem hru a společné činnosti
- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním
- soustředit se na činnost a vědomě ji kontrolovat, dokončit, co započalo
- poslouchat a plnit slovní příkazy
- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
- dětským způsobem projevovat své city a snažit se ovládat (projevit soucit a radost, odložit plnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
- zaujmout a projevovat citlivý vztah k lidem, k přírodě, šetrný vztah k věcnému prostředí
- těšit se z estetických zážitků, z poznání přírodních i kulturních krás i setkávání s uměním


III . Dítě a ten druhý

- odloučit se na určitou (i delší) dobu od rodičů a blízkých
- zařadit se mezi své vrstevníky v dětské skupině a budovat si mezi nimi své postavení
- říci a obhájit svůj názor, přijmout názor druhého, uzavírat kompromis
- adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich, řídit se jimi, podřídit se názoru skupiny, přizpůsobit se společnému programu, přijímat autoritu)
- rozpoznávat rozdíly ve společenských rolích dětí i blízkých dospělých (včetně rolí daných pohlavím a rodinných rolí)
- účelně komunikovat, naslouchat, vyjednávat s ostatními, v odpovídajících situacích se domluvit a vyřešit problém bez pomoci dospělého, spolupracovat s dospělými i dětmi, společně řešit problémy a úkoly
- vnímat, co si druhý přeje, co potřebuje, vycházet mu vstříc
- spravedlivě se dělit
- mít ohled na druhého a soucítit s ním, pomáhat tomu, kdo potřebuje pomoc
- pochopit, že každý má právo se odlišovat, že různosti a odlišnosti mezi lidmi jsou přirozené a normální
- porozumět tomu, že nikdo nemá právo uspokojovat své potřeby na úkor druhých
- oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví a těšit se ze společných činností a zážitků


IV. Dítě a společnost

- utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře co špatně, co se smí a co nesmí (nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým)
- ve vývojově odpovídajících situacích (doma, v instituci a na veřejnosti) se podle této představy chovat
- pochopit, že společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivita) se "nevyplácí"
- jednat spravedlivě, hrát fair
- chovat se slušně k lidem, zacházet šetrně s hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi
- těšit se z estetických zážitků, z poznání kulturních krás a setkávání se s uměním a vytvářet si estetický vztah ke světu
- vyjadřovat různým způsobem své emotivní zážitky a prožitky (slovně, výtvarně ap.)


V. Dítě a svět

- pochopit, že životní prostředí člověka tvoří příroda a společnost a že prostředí má pro člověka velký význam
- vnímat, že jak svět přírody (živé i neživé) tak i svět lidí je rozmanitý a pozoruhodný
- pochopit, že všichni lidé jsou si rovni, a to bez ohledu na to, že e něčím odlišují (tělesně, zdravotně, rasově, etnicky, jazykově, národnostně, sociálně ap.)
- chápat, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že samo musí počítat se změnami ve svém životě
- ptát se na věci kolem sebe, hledat a objevovat základní souvislosti okolních jevů a dějů
- všímat si změn a dění v prostředí rodiny, školy, obce a hovořit o nich
- porozumět tomu, že způsob, jakým se chová a žije, ovlivňuje vlastní zdraví i společenské a přírodní prostředí
- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví člověka, společnosti a přírody podporovat, a které je mohou poškozovat
- zvládat jednoduché činnosti v péči o okolní prostředí

_____________________________________________________________________________

AKTUALITY

Akce v MŠ
21.9.2023 -
Divadlo Šapitó - " Pásmo pohádek kejklíře Jana "

17.10.2023
"Do světa - Trable s příšerou" - vzdělávací program

21.10.2023 do 9:00
Dlabání dýní v MŠ Rosenbauma 622 - všechny 3 naše školky

31.10.2023
Lampiónový průvod - vyhlášení soutěže o nej dýni .

09.11.2023
Divadélko Ondřej " O rytíři a ošklivé dámě aneb jak se stala krásnou" - pohádka

14.12.2023
Vánoční koncert ve školce

22.1.2024 v 16:30
Přednáška s p. učitelkami ze ZŠ pro rodiče budoucích prvňáčků.
Pro všechny 3 MŠ - místo akce : MŠ Rosenbauma

22.01. 2024
Karneval ve školce

19.03. 2024
Malování hrnečků

03.04.2024
Návštěva ZŠ - předškoláci.

14.4. - 19.4.2024
Líhneme kuřátka ve školce

19.5.+20.05.2024
Zápis do ZŠ

22,04,2024
Fotografování ve školce - společná fotografie
MŠ Dříň + MŠ Rosenbauma

23.04.2024
Ukázka výcviku služebních psů
Sokolské hřiště na Dříni.

27.04.2024
Dopolední setkání dětí a rodičů na zahradě MŠ Rosenbauma - natírání plotu, opekání špekáčků, hry na zahradě ......

29.04.2024
Čarodějnická brigáda
MŠ Dříň + rodiče

29.04.2024
Spaní ve školce
MŠ Dříň

09.05.+10.05.2024
Zápis do Mateřské školy
Proběhne v MŠ Rosenbauma 622, Kladno 3 - Dubí
čtvrtek:7:00 - 18:00, pátek: 7:00 - 17:00

19.5.-25.5.2024
Školka v přírodě

13.06.2024
Zahradní bábovková slavnost
MŠ Rosenbauma

Prázdniny pro školní rok
2023/2024

* PODZIMNÍ
PRÁZDNINY
26.10.-.27.10.2023

* VÁNOČNÍ
PRÁZDNINY
23.12.2023 - 2.1.2024

* POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
02.02.2024

* JARNÍ
PRÁZDNINY
26.02. - 03.03.2024

* VELIKONOČNÍ
PRÁZDNINY
28.03.2024

* HLAVNÍ
PRÁZDNINY
29.06. - 01.09.2024

MŠ Kladno, Vrapická 474 (8.MŠ Dubí)

mobil: 606 079 951
e-mail: ms.vrapicka@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, V.Maršnera 63 (9.MŠ Dříň)

mobil: 702 018 890
mobil vedoucí odloučeného pracoviště: 724 805 494
e-mail: ms.drin@msvrapicka.cz


MŠ Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622 (37.MŠ Dubí)

tel: 312 241 575
mobil: 606 079 953 (berušky), 601 375 951 ( včeličky),
720 820 483 (sovičky)
mobil paní ředitelky MŠ: 606 079 952
mobil vedoucí školní jídelny: 724 805 486
e-mail: reditelka.ms@msvrapicka.cz
Se sokolem do života
Šablony OP JAK pro MŠ Dubí a Dříň
Za podpory města Kladno


HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
FB

Created by © 2011 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign