Programová nabídka nová školka Dubí

Jaro už je tu

Poznat základní znaky a rozdíly mezi městem a vesnicí, zapamatovat si hlavní město republiky, město či vesnici, kde dítě žije, procvičování geometrických tvarů za pomoci modelů, obrázků domů, rozlišování velikostí (domy:malý-větší-největší, velký-menší-nejmenší), prostorová orientace (pojmy nad, za, před), kreslení, malování domů, lepení domečků z krabiček, upevňování správné techniky stříhání (vystřihování detailů k domu)

Poznání města Kladna, ve kterém dítě žije (navštěvuje MŠ) – významné budovy, náměstí, sportovní areály, procházka městem, návštěva Sletiště, práce s básní Jen si děti všimněte (pochopit obsah, zapamatování), kreslení - radnice

Umět pojmenovat části bytu a nábytek obecně, umět popsat svůj byt, dům a pokoj, nakreslit a vymodelovat jednoduché části nábytku, přiřazování prvků 1-5 (1-10)

Poznat planetu Zemi, pochopit, že je součástí Sluneční soustavy, vědět o existenci dalších planet, chápat důležitost ochrany planety – šetření vodou, elektřinou, třídění odpadu, kresbou, malbou vystihnout Zemi, chůze a běh v kruhu, udržení kruhu

Poznat dopravní prostředky, umět rozlišit, co jezdí, létá, plave, znát některé dopravní značky, funkci semaforu, podporovat snahu o gramatickou správnost vyjadřování, poučení o bezpečném chování na silnici, chodníku, procvičení geometrických tvarů (dopravní značky) a barev (dopravní prostředky, značky), zvládat pokyny na umísťování předmětů podle zadání učitelky – pojmy vpředu-vzadu, nahoře-dole, blíž než-dál než, četbou pohádek a povídek o dopr.prostředcích (E.Petiška – Pohádkový dědeček)podpořit zájem o knihy, zvládnout vyprávění krátkého textu vlastními slovy, pohybové ztvárnění dopravních prostředků – pohotové střídání poloh, ovládnutí dechového svalstva, správné držení těla, zapamatování básní a písní s danou tématikou, vystižení jednoduchého tvaru libovolného dopravního prostředku kresbou nebo malbou

Určit znaky jara, rozlišit zimu a jaro, vštípení poznatků o probouzení přírody, konci zimního spánku a příletu stěhovavých ptáků, poznat některé druhy jarních květů, určit jejich barvu, vystihnout jejich podobu malbou, podpora jemné motoriky – trhání, muchlání (koláž – jarní strom), neustálá podpora k řečové aktivitě (řeč samostatná, plynulá a srozumitelná), matemat.představy – umět rozhodnout, zda ve skupině prvky přebývají (pojmy: více, méně, stejně), přiřazováním tvořit dvojice

Poznat druhy domácích zvířat, jejich mláďata, prostředí,kde žijí, užitek pro člověka – samostatné a smysluplné vyjadřování, aktivní použití přídavných jmen („Jaká mohou být zvířata?“), používání kvantifikátorů (všechny, každý, žádný), určení polohy (první, poslední, uprostřed, před, za), samostatný a kultivovaný přednes, poznat a pojmenovat známou píseň podle melodie, kresbou naznačení charakteristických znaků zvířecí figury (starší děti i v pohybu), malba se silným a slabým štětcem, zaplnění plochy sytou barvou, napodobení jednoduchého pohybu podle vzoru – nápodoba domácích zvířat, procvičení poskočného kroku, plazení pod nízkou překážkou, při PH – rychlá reakce na signál

Velikonoce – seznámení s lidovou tradicí a zvyky, malování a zdobení velikonočních kraslic, výroba dárku, přání, návštěva velikonočního trhu, zapamatování básně

Pojmenování členů rodiny a pochopení rodinných vztahů, vysvětlení významu Svátku matek, umět vyjádřit, jaká je naše maminka (užívání přídavných jmen), proč ji máme rádi, co pro nás dělá, výroba dárku pro maminku, zapamatování básně, písně, kultivovaný přednes, orientace v jednoduchém labyrintu (cestička k mamince), poznat práci dospělých, vědět, co dělají rodiče, znát některá povolání, výrobky, seznámit se s prací některých dospělých (exkurse např.Záchranná služba, HZS)

Pojmenovat části svého těla, znát význam ochrany zdraví, vědět, co nám prospívá, co škodí, zdravotně zaměřené činnosti, pojmenování 5ti smyslů, počítat na svém těle, u lékaře, kresba postavy – diagnóza grafického projevu, poznat předměty denní potřeby a jejich účel, vyjmenovat části dne, určit činnosti v různých částech dne, určování prvního a posledního písmene ve slově, rytmizace, počet slabik


_________________________________________________________________________________
Jaké budeme plnit cíle na jaře:
 

1. Dítě a jeho tělo
a) Uplatňovat manipulační činnosti a úkony s předměty a pomůckami
b) Rozvíjet používání všech smyslů při činnostech
c) Postupně zvládat hrubou i jemnou motoriku (úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem)
d) Postupně zvládat prostorovou orientaci
e) Pohybovat se běžným způsobem v různém prostředí - ve skupině dětí, zvládat překážky
f) Zapojit všechny smysly při poznávání přírody
g) Umět se postarat o své osobní věci a zvládat sebeobsluhu
h) Pojmenovávat části lidského těla, některé orgány a získávat povědomí o jejich funkci


2. Dítě a jeho psychika


A) Jazyk a řeč
a) Rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu a komunikativní funkci
b) Vyjadřovat svou fantazii v tvořivých činnostech
c) Vyjadřovat myšlenky, nápady, pocity a své mínění ve vhodně formulovaných větách
d) Správné formulování otázek a odpovědí
e) Zapamatovat si nazpaměť krátké texty - reprodukce písní, veršů
f) Projevovat zájem o knížky
g) Vyprávění vlastních zážitků - samostatný slovní projev na určité téma
h) Sluchově rozlišovat hlásky na začátku slova


B) Pozorovací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie
a) Zaměřit se na konkrétní operace s předměty - třídění, přiřazování, uspořádávání, odhad
b) Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
c) Vytvářet a rozvíjet citové vztahy k přírodě a zvířatům
d) Zaměřit se na činnosti vedoucí k rozvíjení vnímání, zrakové a sluchové paměti a pozornosti
e) Zaměřit se na odhalování podstatných znaků - charakteristických rysů


C) Sebepojetí, city a vůle
a) Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě - sebevědomí, sebedůvěra ve vlastní síly a schopnosti
b) Soustředit se na činnost a vědomě ji kontrolovat a dokončit
c) Přistupovat na vysvětlená a pochopená pravidla
d) Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, kulturních a přírodních krás
e) Zaměřit se na estetické a tvůrčí aktivity
 
 
3. Dítě a ten druhý 
a) Zaměřit se na společné aktivity s dopravní tématikou
b) Zapojovat děti do společných aktivit nejrůznějšího zaměření (hudebně pohybové hry,
kolektivní zpěv)
c) Chovat se citlivě a ohleduplně ke svému okolí, bránit se projevům násilí
d) Posilovat prosociální chování ve vztazích k rodině
e) Rozpoznávat rozdíly ve společenských rolích dětí i blízkých dospělých (včetně rolí
daných pohlavím a rodinných rolí)
f) Dostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování - ohleduplnost, porozumění,
tolerance
 

4. Dítě a společnost
a) Postupně se seznamovat s různými etniky a jejich kulturami na zemi
b) Respektovat rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti dětí a lidí vůbec

c) Seznamovat se s lidovou slovesností, výtvarným uměním, kulturními tradicemi a zvyky
d) Vytvářet základy estetického vztahu k přírodě, kultuře a umění
 
 
5. Dítě a svět
a) Osvojovat si elementární poznatky o sobě, vývoji a životě
b) Prohlubovat vztah dítěte k místu a prostředí, ve kterém žije
c) Získávat povědomí o významu životního prostředí pro člověka a uvědomovat si, že způsob, jakým se chová a žije ovlivňuje jeho zdraví a životní prostředí
d) Rozvíjet pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

AKTUALITY

Prázdniny
pro školní rok 2020/2021

Podzimní prázdniny:
čtvrtek 29.10. + pátek 30.10

Vánoční prázdniny:
středa 23.12. - neděle 3.1.2021

Pololetní prázdniny:
pátek 29.1.2021

Jarní prázdniny:
pondělí 1.2. - neděle 7.2.2021

Velikonoční prázdniny:
čtvrtek 1.4.2021

Hlavní prázdniny:
čtvrtek 1.7. - úterý 31.8.2021
HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
Mapa stránek
Napište nám

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign