Realizace - ukázka


,,Moje rodina a můj domov"

 
- Posezení v kroužku (rozhovory):

  "Vše o rodině, bydlení a domácnosti,
    moji příbuzní…"

  "Co děláme doma celý den?"

  "Co dělají rodiče doma?" 

  "Co v zaměstnání?"


 
- Poslech:
   Pohádkový dědeček - O pilném pejskovi
   Alenčina čítanka - Alenka stůně, Vašíček
   Honzíkova cesta - Přijíždí maminka 
  
    Modrooká holka a její školka

- Pokus o dětskou dramatizaci: "Rodinné etudy"

- Hádanky k tématu: "Kdo je u nás doma?"(charakter.postavy, počát.písmeno)
 
- Poslech ukolébavky: "Chlapeček", "Ukolébavka pro ptačí hnízda"
- Poslech písničky a nácvik: "Maminko moje"
- Poslech veršů: "Pampeliška maminka" a další... 
  
- Modelování - "To jsem já"
- Malování, kreslení - "Rodinné foto", "Kde bydlím"
- Pracovní listy – k tématu
- Námětové hry – Na domácnost, Na maminky, Nakupování, Vaření, Šití apod.
- Stavby z Lega - Náš dům

 - Cvičení s písničkami:
  (Na jaře, Travička zelená, Slunce svítí, Vozilo se na jaře)
 - Cvičení s motivací
  (na louce a v lese, přes potůček, u maminky aj.)


- Motivace "Cvičení s panenkou"


- PH: Motýli (včelky) a květiny
- PH: Židličková
- Motivace ke cvičení: Rodinné závodění (závody dvojic, trojic)


___________________________________________________________

 
Jaké plníme cíle:

I. Dítě a jeho tělo:
- spoluvytvářet prostředí pohody
- koordinovat lokomoci a další polohy či pohyby, podřídit se hudbě, rytmu
- pečovat o své hračky, věci, pomůcky
- pojmenovávat části lidského těla, orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o růstu těla a jeho vývoji a změnách
- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby nalézt, či jak přivolat pomoc

II. Dítě a jeho psychika:
1.jazyk a řeč:
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, pocity, mínění a úsudky ve vhodně formulovaných větách
- zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat ve správných větách
- sluchově rozlišovat hlásky na začátku slova
2.poznávací funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie
- pojmenovávat většinu toho, čím je obklopeno
- vyjádřit to, o čem přemýšlí
- nacházet souvislosti, podobu a rozdíl a charakteristické rysy
- vyjádřit své představy hrou, výtvarnou, hudební či dramatickou činností
- porozumět jednoduchým poznatkům z přírodního i společen.prostředí a uvědomovat si svoji sounáležitost se světem
3. sebepojetí, city, vůle
- zaujímat své osobní názory a postoje, vyjádřit souhlas i nesouhlas (odmítnout a říci "NE" v situacích, které to vyžadují
- odpovídat za sebe a své jednání
- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
- rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
- dětským způsobem projevovat své city (projevit radost, soucit), učit se odložit plnění svých osobních přání, je-li to třeba, snažit se ovládnout - zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu
- zaujmout a projevovat citový vztah k lidem, k přírodě, k věcnému prostředí

III.Dítě a ten druhý:
- rozpoznávat rozdíly ve společenských rolích dětí i blízkých dospělých (včetně rolí daných pohlavím a rodinných rolí)
- vnímat, co si také druhý přeje, co potřebuje, vycházet mu vstříc, mít ohled na druhého
- účelně komunikovat, naslouchat, vyjednávat s ostatními, spolupracovat s dospělými i s dětmi, společně řešit problémy a úkoly

IV.Dítě a společnost:
- utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí a podle této představy se chovat

V. Dítě a svět:
- chápat, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že musí počítat se změnami ve svém životě

- všímat si změn a dění v prostředí rodiny, školy, obce a hovořit o nich
 
 
 

AKTUALITY

Prázdniny
pro školní rok 2020/2021

Podzimní prázdniny:
čtvrtek 29.10. + pátek 30.10

Vánoční prázdniny:
středa 23.12. - neděle 3.1.2021

Pololetní prázdniny:
pátek 29.1.2021

Jarní prázdniny:
pondělí 1.2. - neděle 7.2.2021

Velikonoční prázdniny:
čtvrtek 1.4.2021

Hlavní prázdniny:
čtvrtek 1.7. - úterý 31.8.2021
HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
Mapa stránek
Napište nám

Created by © 2011 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign