Mateřská škola Kladno, Vrapická 474


ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Dle § 30 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů


Mateřská škola Kladno, Vrapická 474 je právním subjektem souběžně sloučených tří mateřských škol (Mateřská škola Kladno, Vrapická 474 – MŠ Dubí, Mateřská škola Kladno, V. Maršnera 63 - MŠ Dříň a Mateřská škola Kladno, nám.Fr.Rosenbauma 622 Kladno-Dubí.


Přijímací řízení:

Termín, místo a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy na následující školní rok stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti zpravidla ve věku od 3 – 6 let. Mladší děti výjimečně. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. Dítě má právo na přednostní přijetí do MŠ nikoli však povinnost.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní či potvrzení, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Vyplněný Evidenční list i s potvrzením dětského lékaře o pravidelném očkování a zdravotním stavu dítěte odevzdají rodiče v průběhu přijímacího řízení, je to jedna z nutných podmínek přijetí.

Rodiče obdrží informaci o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do 30 dní po skončení zápisu
 (seznam přijatých dětí dle přidělených čísel, vyvěšený na veřejně přístupném místě a na webových stránkách MŠ)


Platby v mateřské škole :

Úplata za předškolní vzdělávání:

Podle zákona č. 561 / 2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č.14/2005 Sb. a jejich novely, o předškolním vzdělávání, je stanoveno že ve veřejných MŠ je vzdělávání dětí v posledním roce před nástupem povinné školní docházky a u dětí s odloženou docházkou do ZŠ poskytováno bezúplatně.

Úplata za školní stravování se však týká i těchto dětí.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena pro školní rok 2019-20 na 680 Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst. 2)

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhl.č. 14, § 6, odst. 6)

O osvobození od úplaty požádají písemně zákonní zástupci dítěte ředitele školy včas a svoji žádost doloží oznámením (rozhodnutím) o přiznání dané sociální dávky.

Pokud bude dávka zákonným zástupcům přiznána dodatečně, rozhodne ředitel o osvobození od další úplaty na další období.

Potvrzení o socálních dávkách je nutné v MŠ předkládat kařdý měsíc.  

Pokud by byl zákonným zástupcům odebrán, jsou povinni to hlásit!
V případě, že by zákonný zástupci nenahlásili, že jim byla sociální dávka zastavena,
(porušují § 22 dost. 3 psím. a) zákona č. 561 / 2004 Sb. , podle kterého mají povinnost oznamovat škole i další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání. V tomto případě by se dopustili přestupku podle § 21 dost. 1 psím. a) zákona 2000 / 1990 Sb., o přestupcích. Za tento přestupek může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

O prominutí úplaty v konkrétních případech rozhoduje vždy ředitelka MŠ, která se však musí řídit limity a možnostmi danými vyhláškou o předškolním vzdělávání.


Platba za školní stravování:

Výše stravného je určena výší finančního normativu a tato se určuje v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č.2 vyhlášky č. 107 / 2005 Sb., o stravování, § 5 podle cen potravin v místě obvyklých

Výše stravného přesnídávka 7 Kč, oběd 18 Kč, odpolední svačina 6 Kč,
u dětí s odloženou školní docházkou je vyšší normativ potravin a navýšena cena přesnídávky i svačiny o 1 Kč a oběda o 2 Kč.
Zákonný zástupce dítěte zaplatí pouze dohodnuté jídlo. (např. Nahlásí-li nejpozději ráno před 8.hodinou, že si vyzvedne dítě po obědě, odpolední svačinu neplatí pouze dopolední svačinu a oběd.

Dítě, které se do mateřské školy nedostaví a není ani do 8. hodiny omluveno, nebude tento den ze stravování přihlášeno.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte (zákon 561 / 2004 Sb., školský zákon, §35 odst.1 d).

Všechny platby probíhají v hotovosti u vedoucí stravovny ve stanovených dnech, a to z důvodů organizačních a bezpečnostních. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.

Platby stvrdí rodiče (zákonní zástupci-dále zz) i vedoucí stravovny svým podpisem a rodiče (zz) obdrží potvrzení o zaplacení.


Evidence dítěte:

Před přijetím dítěte do mateřské školy předají rodiče ředitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno především: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna dítěte, dále jméno a příjmení zákonných zástupců a místo jejich trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení a jména osob, které budou dítě z mateřské školy vyzvedávat.

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dítěte dětský lékař, a to před přijetím dítěte do mateřské školy.

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místa trvalého pobytu a změna telefonního čísla)

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy,
evidenční list dítěte budou mít k dispozici ředitelka a učitelky, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Provoz mateřské školy:

Provoz v mateřských školách je celodenní zpravidla od 6,30 nebo 6,45 hod do 15,15 hod, 15,45 hod maximálně do 16,30 hod při maximálním počtu 20 - 25 dětí ve třídě (dle schválené kapacity školy MŠ Dubí 25, MŠ Dříň 21 a MŠ Dubí-nám.Fr.Rosenbauma 20,18 a 10).

Rodiče přivádějí děti do MŠ zpravidla v době od 6,30 nebo 6.45 hod do 8.00 hod. Dřívější nástup dětí před 6,30 hod není z hygienických důvodů povolen.

Rodiče si vyzvedávají děti dle dohody s učitelkou, zpravidla mezi 14.00 – 15,15 (15,45, 16.30) nebo již po obědě mezi 12.00 – 12.15 hod.

Po předchozí dohodě s učitelkou je možné pozměnit dobu příchodu nebo odchodu dítěte.

Omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8. hodiny, a to telefonicky nebo osobně. (Nemohou-li tak učinit, omluví dítě neprodleně.) Na následující dny se omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně nebo telefonicky.

Délka odpoledního provozu se řídí potřebami většiny rodičů a možností MŠ (výše úvazků zaměstnanců) a rozhoduje o ní ředitelka školy na základě požadavků rodičů vznesených na začátku školního roku.

Děti do mateřské školy přivádí rodiče, nebo jejich zástupci (starší sourozenci, prarodiče ap.) Totéž se týká i odchodu z mateřské školy. V žádném případě nesmí dítě docházet nebo odcházet samo! Starají-li se o žáka sourozenci, je nutné sepsat s rodiči dohodu o odvádění. Starají-li se o něj dospělí zástupci rodičů, není třeba dohodu sepisovat pouze zapsat jméno do Evidenčního listu. V případě výjimečného vyzvednutí jinou dospělou osobou oznámit tuto skutečnost učitelce předem osobně, telefonicky nebo písemně. Rodiče nebo zákonní zástupci dítěte předávají dítě učitelce do herny osobně, nezachávají je v šatně ani na chodbě bez dozoru.

Rodiče předávají dítě učitelce do MŠ zdravé a čisté a přiměřeně oblečené ročnímu období i aktuálnímu počasí, případně plánovaným činnostem.

Oblečení pro pobyt venku i v MŠ včetně pyžama si odnáší každý pátek vyprat. Dle potřeby i častěji.

Z bezpečnostních důvodů jsou u dětí v MŠ upřednostňovány bačkory před pantoflemi.

Ve vnitřních prostorách školky včetně šatny není dovoleno chodit v botách.

Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění (střevní chřipka, spála, spálová angína, neštovice, zarděnky, příušnice, infekční opar (impetigo), zánět spojivek apod. - rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha aj. případně úraz) jsou rodiče telefonicky informováni k neodkladnému vyzvednutí dítěte z MŠ a vyzváni k zajištění další zdravotní péče. V případě, kdy hrozí nebezpečí prodlení (úraz nebo vážný zdravotní stav dítěte), zavolá pg.pracovnice lékařskou pomoc ihned a neprodleně rodiče informuje.

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s návratem dítěte do kolektivu dětí, při důvodném podezření na onemocnění dítěte ověření zdravotního stavu lékařem (např.zánět spojivek, infekce oparu).

Vyskytnou-li se u dítěte samotného nebo v jeho okolí vši (i hnidy), jsou rodiče povinni informovat pedagogickou pracovnici v MŠ a dítě do MŠ přivést až po řádném očištění. Nejméně dalších 8 dní je nutno dítě stále kontrolovat, případně znovu provádět očistu.

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha aj. případně úraz nebo výskyt vší) jsou rodiče telefonicky informováni k neodkladnému vyzvednutí dítěte z MŠ a vyzváni k zajištění další zdravotní péče. V případě, kdy hrozí nebezpečí prodlení (úraz nebo vážný zdravotní stav dítěte), zavolá pedagogická pracovnice lékařskou pomoc ihned a neprodleně rodiče informuje.

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s návratem dítěte do kolektivu dětí, při důvodném podezření na onemocnění dítěte ověření zdravotního stavu lékařem (např. zánět spojivek, infekce oparu).

Výchovný program zajišťují dvě učitelky, které také odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo jejich zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, uvedou to na předepsaném formuláři vedení MŠ.

Jestliže si dítě při nástupu do MŠ špatně zvyká, dochází nejprve na kratší dobu, která se postupně prodlužuje a nebo je možné, aby pobývalo zpočátku v MŠ, po dohodě s učitelkou, s matkou.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky a webové stránky.

Pokud nosí dítě zlaté nebo stříbrné ozdoby, za jejich ztrátu mateřská škola neodpovídá.

V případě velkého snížení počtu dětí je po dohodě s rodiči, nadřízenými orgány, případně OHES Kladno škola přechodně uzavřena. Pokud v této době rodiče potřebují umístit dítě do jiné mateřské školy, pomůže zajistit toto ředitelka podle jejich požadavků (pokud není nařízena karanténa).


Cíle předškolní výchovy :

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku.

Podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.

Poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Školy jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

Zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

V případě úrazu, k němuž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, jsou pedagogické (i ostatní) pracovnice povinny poskytnout dítěti první pomoc, vyrozumět jeho zákonné zástupce, případně zajistit odbornou lékařskou pomoc

Školy jsou povinny vést evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a vyhotovit a zaslat záznam o úrazu příslušným orgánům a institucím

Školní stravování se musí řídit výživovými normami


Práva rodičů (zákonných zástupců dětí) :

Konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy
Přispívat svými nápady k obohacení výchovného programu školy
Projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce
Předkládat a obhajovat potřeby dětí a rodičů
Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte
Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení
Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a
rodinného života
Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost
Po dohodě s učitelkou mohou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání podle Nového školského zákona 561/2004 Sb.
Požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ


Povinnosti rodičů (zákonných zástupců dětí) :

Dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti
Zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, čisté a zdravé
Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
Oznamovat nepřítomnost dítěte v mateřské škole v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
Oznamovat škole údaje vedené ve školní matrice (podle § 28 odst. 2 a 3 zákona 561 / 2004 Sb.) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny těchto údajů


Ukončení docházky:

Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže :
a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole (§ 123 zákona 561 / 2004) nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady
V případě ukončení docházky dítěte z rodinných nebo zdravotních důvodů (apod.) předá nebo zašle písemnou žádost zákonný zástupce ředitelce školy.

*Poznámka : Zákonný zástupce je osoba, která je v souladu se zákonem o rodině (č.94 / 1963 Sb.) nebo rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka – tj. rodič, osvojitel, pěstoun, poručník aj.


Práva dítěte :

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrana před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo…)

Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, …)

Být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, právo spolupodílet se na vytváření pravidel ve společenství svých vrstevníků atd.

Kdykoli se napít, jíst pouze tolik, kolik chce, kdykoli jít na WC, umýt si ruce

Být vždy vyslechnut

Tykat zaměstnancům školy a oslovovat je křestním jménem

Na pomoc dospělého, když potřebuje

Dle své potřeby kdykoli během dne si odpočinout

Zvolit si hračku, hru, činnost nebo aktivitu dle svého přání a potřeby

Být oslovován podle toho, jak je zvyklé nebo jak si přeje

Dokončit hru

Na respektování svého osobního tempa

Pozn. Vybráno z Úmluvy o právech dítěte


Dítě má povinnost:

Chovat se podle pravidel, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku (pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě)

Po dokončení hry uklidit hračku zpět na své místo

Po ukončení činnosti uklidit prostor (odstřižky, papír, předměty použité k činnosti apod.)

Být samostatný při používání WC a při hygieně (splachovat, umýt si ruce)

Oznámit paní učitelce to, když chce odejít ze třídy (kam)

Dodržovat hygienu hlasu, neskákat do řeči

Upevňovat společenské návyky (poděkovat, požádat o pomoc, pozdravit, vykat příchozím z venčí, nepoužívat vulgární výrazy, neposmívat se, neubližovat apod.)

Neničit práci ostatních

Dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách – nářadí, žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhat mezi stoly, v umývárně a na WC a v šatnách, dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, kladivem, nožem atd., neházet míčem ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotoul, nelézt na ribstol a žebřík, neskákat z výšek atd.

Chovat se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo (umět se omluvit)

Pomoci (pokud je to v jeho možnostech) jinému dítěti např. s oblékáním, s úkolem, s nějakou činností, radou atd...

Správně a šetrně zacházet s hračkami, učebními pomůckami, ostatním majetkem, vybavením školky a úmyslně jej nepoškozovat – všichni zaměstnanci jsou ve vztahu k majetku mateřské školy vhodným příkladem

Konflikty řešit ústní domluvou (za pomocí výtvarně znázorněných pravidel)Platnost pro školní rok 2018-19

                                                                               Květoslava Šímová ředitelka


 

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Divadélko ve školce aj. akce

27.09.2019
" Krejčík hrdina "
- divadýlko ONDŘEJ

16.10.2019
Kouzelníci ve školce

11.11.2019
" Pohádka o pejskovi a kočičce "
- divadýlko HRAČKA


17.12.2019
" Pohádka o veselém vánočním stromečku "
- divadlo KOLOBĚŽKA

16.01.2020
" Cesta na sever "
- divadýlko ONDŘEJ

10.02.2020
" Pohádka o porouchaném robotovi "
- divadýlko KOLOBĚŽKA

03.03.2020
" Pohádka o Smolíčkovi "
- divadýlko HRAČKA

17.04.2020
" Mokrá pohádka "
- divadlo KOLOBĚŽKA
(zrušeno)

24.05.2020 - 29.05.2020
Školka v přírodě - SLAPY
(zrušeno)

19.06.2020
" Křížem krážem oceánem "
- divadýlko ONDŘEJ
(zrušeno)Prázdniny

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
29.10.2019 - 30.10.2019

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
23.12.2019 - 3.1.2020

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
31.1.2020

JARNÍ PRÁZDNINY
9.3.2020 - 15.3.2020

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY -
9.4.2020
(10.-13.4. svátky)

HLAVNÍ PRÁZDNINY
1.7.- 31.8.2020

Zápisy

Zápis do ZŠ
14.-25.4.2020
Informace v AKTUALITÁCH stránek MŠ

Zápis do MŠ
6.5.-15.5.2020
bez osobní účasti

Výjimečně osobně v MŠ
11.5.- 13.5. (9-12 hod)
14.5. (7-18 hod)
15.5. (7-17 hod)

více na aktualitáchbude upřesněno

HOME MŠ Kladno Dubí
zapomenuté heslo
registrace
Mapa stránek
Napište nám

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign